Europese verkiezingen 2014: wat zeggen de partijen over asiel?

In alle verkiezingsprogramma's van politieke partijen voor de Europese verkiezingen staat wat de betreffende partij vindt van het thema asiel. Wij hebben de asielparagrafen uit de programma's van de grootste partijen op een rijtje gezet.

 • PvdA uit programma 'Voor een Europa dat werkt'

  Vrij verkeer en gezamenlijk asielbeleid

  We streven naar één Europees asielbeleid, gebaseerd op EU brede minimum voorwaarden, die een menswaardige en respectvolle behandeling van asielzoekers, waar ook in de EU, garanderen.. De toetsing van asielaanvragen wordt hetzelfde in alle lidstaten. Dit om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen.

  De opvang van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. De PvdA neemt het initiatief om hiervoor concrete voorstellen te doen. Nederland neemt voluit zijn aandeel in de eerlijke verdeling van de EU brede opvang van asielzoekers. Opvang moet daarom eerlijker verdeeld worden. We streven naar opvangvoorzieningen die voor asielzoekers in alle lidstaten op een gelijk (hoog) niveau liggen.

  In noodsituaties aan de buitengrens, zoals bij bootvluchtelingen, moet duidelijker worden wie verantwoordelijk is en altijd humane opvang worden geboden. Hulp aan mensen in nood mag nooit strafbaar zijn.

 • VVD uit programma 'Europa waar nodig'

  Een rechtvaardiger Europees Asielbeleid

  De VVD wil een gemeenschappelijk Europese asielbeleid. Dat is in het Nederlands belang, want
  wij vangen al jaren een bovengemiddeld aantal asielzoekers op. Het is ook in het belang van de
  asielzoeker en Europa, want in de huidige situatie hebben asielzoekers in de ene lidstaat meer kans op een asielvergunning dan in het andere. Dit is onrechtvaardig en daarom moet de bescherming van vluchtelingen in heel Europa op dezelfde manier geregeld worden.
  Om de situatie te verbeteren, worden asielaanvragen wat de VVD betreft alleen nog afgehandeld
  aan de Europese buitengrenzen door strenge, eenduidige, zorgvuldige en snelle procedures. Als dit leidt tot een oneerlijke verdeling van toegelaten vluchtelingen over de lidstaten, kunnen op basis van bevolkingsomvang, landoppervlak en BNP toegelaten vluchtelingen herverdeeld worden. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de individuele omstandigheden van de vluchteling.

  Opvang in de regio heeft echter de sterke voorkeur. Als het aan de VVD ligt spreken lidstaten verder af een substantieel bedrag van hun huidige asielbegroting via de UNHCR in te zetten voor opvang in de regio. Zo komen de middelen voor vluchtelingen terecht bij hen die dit het hardst nodig hebben, in plaats van in dure nationale asielopvang, immigratiediensten en asieladvocaten.
  Zolang de Europese asielprocedures niet volledig zijn geharmoniseerd, houdt de VVD onverkort vast aan de regel dat een asielverzoek altijd in het eerste land van aankomst moet worden afgehandeld. Europese regels en afspraken die het onnodig stapelen van asielprocedures mogelijk maken moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.
  Om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te verbeteren en illegale immigratie te voorkomen gaat Europa samenwerkingsovereenkomsten aan met landen aan de buitengrenzen en landen van herkomst. Als een land niet meewerkt aan de terugkeer van eigen onderdanen moet de afgifte van visa aan burgers uit dat land tijdelijk worden opgeschort.

 • SP uit programma 'Superstaat nee, samenwerken ja'

  Het is goed dat de lidstaten afspraken maken over de manier waarop zij conform internationale verdragen bescherming bieden aan vluchtelingen. Het huidige asielsysteem, waarbij het land waar de asielzoeker het eerst de Europese Unie is binnengekomen verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek, kraakt echter in zijn voegen. Met name landen met lange buitengrenzen hebben te maken met veel asielzoekers en kunnen of willen geen effectieve bescherming bieden aan de vluchtelingen onder hen. Daarom is het belangrijk dat er Europese asielzoekerscentra komen, dichtbij de buitengrenzen, waar asielzoekers de behandeling van hun asielverzoek kunnen afwachten. Vluchtelingen en asielzoekers met een ingewikkeld asielverzoek waarvan de behandeling meer tijd vergt, worden vervolgens op een eerlijke manier verdeeld over de lidstaten.

  Uitgangspunt van het vluchtelingenbeleid is dat zoveel mogelijk vluchtelingen worden opgevangen in de eigen regio. Daarom is het belangrijk dat Nederland samen met de andere landen in Europa hulp geeft aan landen die veel vluchtelingen opvangen.

  In het geval van een humanitaire ramp worden afspraken gemaakt tussen de lidstaten over het opvangen van ontheemden. De meeste ontheemden worden opgevangen in de regio en slechts een klein deel bereikt de Europese Unie. In het geval van rampen moeten er afspraken gemaakt worden over hoe de opvang van ontheemden, die Europa hebben weten te bereiken, verdeeld wordt over de lidstaten. Hiermee kan worden voorkomen dat het ene land onevenredig meer mensen opvangt dan andere landen. Indien bij grote humanitaire rampen (zoals Syrië) de regio onmogelijk alle groepen vluchtelingen kan opvangen, dient Europa meer vluchtelingen op te nemen en afspraken te maken over opvang aan ontheemden, verdeeld over de lidstaten.

  […]

  De samenwerking op het gebied van grensbewaking mag niet leiden tot een Fort Europa. Het gezamenlijk surveilleren op de Middellandse Zee (Frontex, Eurosur) moet gericht zijn op het terugdringen van het aantal doden bij de oversteek vanuit Afrika naar Europa. Opvarenden die dat willen, moeten in staat gesteld worden hun asielverzoek in te dienen in Europa.

  [...]

  De positie van mensen die illegaal in Europa verblijven is vaak mensonterend. Lidstaten moeten er zorg voor dragen dat voor mensen zonder verblijfsvergunning voorzien wordt in hun basisbehoeften, zoals opvang, kleding en voeding. De strafbaarstelling van illegaal verblijf, zoals onder andere in Nederland is ingevoerd, verergert de situatie alleen maar en moet worden teruggedraaid. Het is van belang dat mensen die illegaal hier verblijven, teruggaan naar hun land van herkomst, als dit land dat toestaat. Als zij hebben meegewerkt aan hun terugkeer, maar het land van herkomst weigert hen terug te nemen, krijgen zij op termijn alsnog recht op toelating. Vreemdelingendetentie mag alleen worden toegepast als uiterste middel. In geen geval mogen asielzoekers worden opgesloten in detentiecentra als er geen direct uitzicht is op hun vertrek. Landen in Europa werken samen om druk te zetten op landen van herkomst om hun eigen burgers terug te nemen, indien deze illegaal in een van de lidstaten verblijven. De druk op de Europese buurlanden wordt opgevoerd, om ook in die landen een beter asiel- en migratiebeleid op te zetten, zodat enerzijds vluchtelingen dichterbij hun land van herkomst bescherming krijgen en anderzijds illegale immigratie naar Europa wordt tegengegaan.

 • D66 uit programma 'Sterk Nederland sterk Europa'

  Gezamenlijk zorgen voor rechtvaardig en effectief asielbeleid

  Omdat het in ieders belang is dat mensen binnen Europa vrij kunnen bewegen, is de bewaking van de buitengrenzen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  Lidstaten zullen daarom meer dan nu mensen en middelen moeten delen. Het grensagentschap
  Frontex krijgt hierbij een coördinerende rol. Vrij verkeer van personen betekent verder bouwen aan een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Een generaal pardon voor asielzoekers in een land heeft immers gevolgen voor andere landen. Bij die gemeenschappelijke aanpak horen minimumeisen aan de menswaardigheid van vluchtelingenopvang en procedures. Vluchtelingen die per boot over de Middellandse Zee naar Europa proberen te komen, mogen nooit moedwillig op volle zee aan hun lot worden overgelaten.
  Europese solidariteit betekent ook dat landen waar veel vluchtelingen aan de grens komen, steun mogen verwachten van lidstaten waar zich relatief weinig asielzoekers melden. Wanneer Europese landen samen optrekken is de kans in ieder geval groter de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers af te dwingen bij landen die dat nu nog aan Nederland weigeren dan wanneer ieder land dit individueel probeert. D66 wil toe naar een Europese beoordeling van de veiligheidssituatie in landen waar vluchtelingen vandaan komen. Dan kunnen we ook beter gerichte conflictpreventie en humanitaire hulp in de regio bieden.

 • GroenLinks uit programma 'Ons Europa'

  De Europese Commissie gaat strenger toezien op de naleving van de normen voor erkenning van vluchtelingen, eerlijke asielprocedures en humane asielopvang uit het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Bij grove tekortkomingen kan de Commissie lidstaten sancties opleggen.

  De Dublinverordening wordt gewijzigd om asielverzoeken eerlijker te verdelen over de EUlanden. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de asielzoeker. Minderjarige asielzoekers mogen zelf hun opvangland kiezen indien zij bij eventuele familieleden of vrienden in de buurt willen wonen.

  Het Europees Vluchtelingenfonds biedt EU landen gedeeltelijke compensatie voor de kosten die samenhangen met de behandeling van asielverzoeken en de integratie van vluchtelingen.

  De procedures voor gezinshereniging voor vluchtelingen moeten zo snel en soepel mogelijk zijn. Kinderen van vluchtelingen en migranten die jonger zijn dan 12 jaar worden niet langer blootgesteld aan verhoren van overheidsinstanties, die bijvoorbeeld zijn gericht op het vaststellen van de gezinsband in het kader van gezinshereniging. Voor oudere kinderen geldt dat gesprekken die instanties met hen voeren voldoen aan de eisen die het Kinderrechtenverdrag hieraan stelt.

  Het Europees Asielondersteuningsbureau, dat rapportages opstelt over de herkomstlanden van asielzoekers, gaat in grotere openheid werken en informatie betrekken van mensenrechtenorganisaties.

  De EU draagt bij aan verbetering van de vluchtelingenopvang nabij conflictgebieden, zoals in de buurlanden van Syrië. Zij ondersteunt de gastlanden en nodigt ruimhartig vluchtelingen uit voor hervestiging in Europa.

  De EU schuift geen asielzoekers af op landen van doorreis buiten de EU. Zij dringt bij haar buurlanden aan op het realiseren van een toegankelijke en eerlijke asielprocedure en humane opvang, en ondersteunt hen hierbij. De regels voor Frontex-operaties op zee moeten in alle opzichten voldoen aan het internationale recht, inclusief het VN-Vluchtelingenverdrag en het zeerecht, en mogen niet worden gebruikt om pushbacks van vluchtelingen te rechtvaardigen.

  De Europese Commissie ziet erop toe dat de lidstaten, conform de kwalificatierichtlijn, bescherming bieden aan mensen die bedreigd of vervolgd worden omwille van hun geslacht, geslachtsidentiteit of seksuele gerichtheid. Van asielzoekers mag niet worden verwacht dat zij bij terugkeer naar het land van herkomst hun geslachtsidentiteit of seksuele voorkeur verbergen.

  Voor afgewezen asielzoekers staat vrijwillige terugkeer voorop. De Europese Commissie ziet erop toe dat vreemdelingendetentie alleen als uiterste middel wordt toegepast, binnen de grenzen van de EU-terugkeerrichtlijn. Kinderen worden niet opgesloten. Als terugkeer niet mogelijk blijkt, wordt een verblijfsvergunning verleend.

  Om te bevorderen dat afgewezen asielzoekers terugkeren, sluit de EU terugkeerovereenkomsten met herkomstlanden die aantoonbaar veilig zijn, waarbij ruimte blijft voor een individuele beoordeling.

 • CDA uit programma 'Naar een slagvaardig Europa'

  Een streng, rechtvaardig en samenhangend asiel- en migratiebeleid in heel Europa:
  Controle van de EU-buitengrenzen is een gemeenschappelijk belang. Een goede invulling van het Europese grensprogramma FRONTEX moet daarom hoge prioriteit krijgen. Taken, zoals patrouilles langs de kusten van de Middellandse Zee, moeten gemeenschappelijk worden ingevuld;

  Binnen het Schengenakkoord moet meer ruimte komen voor digitale grensbewaking
  (camera’s en registratiesystemen) en fysieke ad-hoccontrole van personen in treinverkeer en op de weg; Landen moeten soms tijdelijk hun grenzen kunnen sluiten om bepaalde
  controles uit te kunnen voeren. Dat mag alleen als dit noodzakelijk is;

  Een gezamenlijk Europees immigratie-, asiel- en visumbeleid is wat het CDA betreft nodig. De open binnengrenzen maken dit noodzakelijk. Verder moet Europa een gezamenlijk beleid voeren om bij oorlogen en natuurrampen overal in de wereld opvang van vluchtelingen in de regio te laten plaatsvinden;

  Het is niet wenselijk dat lidstaten eenzijdig een generaal pardon afkondigen voor grote groepen migranten die vervolgens binnen de hele EU kunnen uitzwerven.

 • CU/SGP uit hun programma 'Samenwerking ja, superstaat nee'

  Asiel, vluchtelingen en immigratie

  We moeten waken voor onverschilligheid als het gaat om de massale komst van asielzoekers en migranten, en de daarmee samenhangende problemen, soms zelfs ellende. Ze kloppen aan bij onze grens. De Nederlandse buitengrens is langer dan onze eigen kustlijn. De Europese buitengrens is door Schengen ook de onze geworden.
  Het is niet werkbaar als 28 lidstaten ieder hun eigen asielbeleid voeren. Afstemming en het zo veel mogelijk hanteren van dezelfde minimumnormen is wenselijk. Meer eenheid in de beoordeling van de situatie in herkomstlanden van asielzoekers is nodig. Lidstaten blijven wel zelf verantwoordelijk voor de precieze invulling en uitvoering van het asielbeleid. Voor alles wat in het gemeenschappelijk Europees asielbeleid geregeld wordt, blijven ChristenUnie en SGP streven naar een beleid dat rechtvaardig en humaan is voor de asielzoeker en solidair tussen de verschillende lidstaten. De mensenrechten en de veiligheid van kinderen en volwassenen moeten hierbij gewaarborgd zijn, want deze gelden niet alleen voor burgers van de Europese Unie. Het is nodig dat alle Europese landen hun verantwoordelijkheid nemen bij de hervestiging van asielzoekers.
  Vluchtelingen kunnen het beste worden opgevangen in de regio van herkomst. De Europese Unie werkt hiertoe samen met de Verenigde Naties en geeft landen die met de opvang te maken krijgen financiële en materiële steun. Bij vervolging in eigen land moet er volgens ChristenUnie en SGP voor een vluchteling altijd hulp en een veilige plek zijn in Europa.
  Bij de migratiestromen naar Europa gaat het vooral om Afrikaanse economische migranten, maar ook om vluchtelingen. Dit onderscheid is cruciaal in de beslissing of mensen in de EU kunnen blijven. […]

 • Partij voor de Dieren uit hun programma 'Weerwoord aan Brussel'

  Humanitaire hulp aan vluchtelingen, zowel in de EU als in de eigen regio, is vanzelfsprekend. De lidstaten maken daar gezamenlijke afspraken over.
  De EU ziet erop toe dat de lidstaten zorgen voor een eerlijke asielprocedure en een humane opvang van vluchtelingen. Grondrechten, zoals toegang tot medische zorg, gelden ook voor mensen zonder verblijfsvergunning.

 • PVV uit hun programma 'Standpunten PVV'

  De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. We bepalen zelf wie hier binnenkomt. We sluiten onze grenzen voor arbeidsimmigratie uit Polen, Roemenië, Bulgarije, etc, en voor alle immigratie uit islamitische landen.
  Blijven wie we zijn: De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Nederland. Onze identiteit is in gevaar. We willen geen Eurabië worden; we willen blijven wie we zijn. We willen vrij en soeverein zijn. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel.

Deel dit met anderen