Kerntaken

VluchtelingenWerk Zuidvleugel biedt op elke locatie binnen de regio een aantal vaste diensten aan, die ook wel de kerntaken van VluchtelingenWerk genoemd worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kerntaken.

Coaching Vestiging
Coaching Vestiging is een drie maanden durend traject, dat aangeboden wordt aan statushouders die, vanuit een AZC, voor het eerst in een dorp of stad binnen de regio Zuidvleugel komen wonen. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties, ondersteunt VluchtelingenWerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school.

Maatschappelijke begeleiding
In aansluiting op het vaste project Coaching Vestiging, dat beschreven wordt onder 'Dienstenaanbod', loopt in een aantal gemeenten binnen onze regio, het Project Coaching Integratie, ook wel Maatschappelijke Begeleiding genoemd. Cliënten die onder dit project vallen, krijgen een traject aangeboden van gemiddeld één jaar. Dit begeleiding gedurende dit traject is vooral gericht op integratie van de vluchteling in de samenleving. Anders gezegd: deelname. Het hebben van werk, een woning, school en huiarts, maar ook van buurt- en verenigingsactiviteiten zijn van groot belang om je thuis te kunnen voelen in een ander land. Tevens wordt de cliënt in deze periode begeleid naar het uiteindelijk zelfstandig kunnen bijhouden van zijn (financiële) administratie en correspondentie met officiële instanties. Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat de cliënt na dit jaar voldoende zelfredzaam is geworden om zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven.

Juridische begeleiding asielprocedure en gezinshereniging
Na aankomst in Nederland kunnen asielzoekers een beroep doen op VluchtelingenWerk Zuidvleugel voor juridische begeleiding tijdens de asielprocedure en voor de aanvraag tot gezinshereniging.

De asielprocedure kan lang zijn, en is vrijwel altijd ingewikkeld en aangrijpend. Door veelvuldig contact en informatie uitwisseling kunnen de asielzoeker en de begeleider deze weg samen afleggen. Concreet bestaat de begeleiding uit het informeren, bemiddelen en regelen van tal van zaken rond de procedure. Begeleiders houden dossiers bij en hebben regelmatig contact met derden, waaronder advocaten en de Vreemdelingendienst.

Ook wanneer een asielverzoek wordt afgewezen is juridische bijstand aan de orde: wat zijn de rechten en mogelijkheden nu? Als de status is toegekend kan juridische begeleiding nodig zijn bij zaken als gezinshereniging en het krijgen van de nodige documenten.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op reguliere opvang, kunnen ook rekenen op de steun van VluchtelingenWerk. Deze steun bestaat voornamelijk uit het verstrekken van de juiste informatie en zorgvuldig advies, zodat een cliënt een weloverwogen keuze kan maken tussen (illegaal) verblijf, terugkeer of doormigratie. VluchtelingenWerk treedt tevens op als intermediair richting advocaten, noodopvang en bijvoorbeeld de Internationale Organisatie voor Migratie.

Regulier en juridisch spreekuur
Vluchtelingen en migranten die niet binnen de hierboven genoemde groepen vallen, maar bijvoorbeeld een (eenmalige) vraag hebben, kunnen op het reguliere of juridisch spreekuur terecht. Vragen die betrekking hebben op asiel, verblijfsvergunningen of gezinshereniging, kunnen worden besproken tijdens het juridisch spreekuur. Tijdens het reguliere spreekuur worden vragen behandeld omtrent sociale zekerheid (uitkering), bijstand, belasting, studiefinanciering en andere sociale wetgeving. Waar nodig wordt doorverwezen naar een andere instantie.

Deel dit met anderen