VluchtelingenWerk Nederland en ANBI

VluchtelingenWerk Nederland is een ANBI-organisatie: een algemeen nut beogende instelling. Het ANBI-keurmerk biedt gevers en de houders van het keurmerk een aantal belastingvoordelen. De belangrijkste zijn:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Algemene gegevens over VluchtelingenWerk Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau

Fiscaal nummer

0051.83.935

Contactgegevens

Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl

IBAN-nummer

NL60INGB0000123488

 

 

 

 

 

 

Samenstelling bestuur 

Per 31 december 2013 bestaat het bestuur uit:

Naam

Functie

Bestuurslid sedert

De heer P.C.M. van Zijl

Voorzitter

8 juni 2005

De heer F.H. Rövekamp

Vice-voorzitter 19 oktober 2011

De heer J. van der Tak

Secretaris 30 mei 2012

De heer D.J.P.R.M. de Bruijn

Penningmeester 24 maart 2010

Mevrouw Z. Guernina

Bestuurslid 13 juni 2013

Mevrouw D. Oudshoorn

Bestuurslid 13 juni 2013

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Het salaris van de algemeen directeur wordt getoetst aan de  Adviesregeling Beloning. Directeuren van Goede Doelen van VFI. De uitkomst van deze toetsing en de specificatie van het directiesalaris worden toegelicht in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplan: ga naar het beleidsplan.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag: ga naar het Jaarverslag 2012.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar het meest recente jaarrekening: ga naar de Jaarrekening 2012.

 

Meer informatie

Deel dit met anderen