Project Tell me more

Het project Tell me more wil kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum of gezinslocatie informatie geven over de asielprocedure en kinderrechten maar ook over school, gezondheid en activiteiten. En het project wil deze kinderen een stem geven. Dit verkleint hun gevoel van onzekerheid en geeft rust.

 • Het project

  Hoe kun je iets doen aan het gevoel van onrust en machteloosheid van kinderen en jongeren (van 9 tot 18 jaar) die verblijven in een asielzoekerscentrum (azc) of gezinslocatie? In Tell me more doen we dat door verschillende activiteiten te organiseren.

  Website, voorlichting en spreekuren

  De volgende activiteiten zijn of worden ingezet:

  • De interactieve website (www.tell-me.nl) geeft uitgebreide actuele informatie aan kinderen en professionals op allerlei gebied, ook lokale informatie over alle azc's en gezinslocaties waar de kinderen verblijven. Samen met UNICEF en de Kindertelefoon wordt een chatfunctie ontwikkeld voor de kinderen.
  • In de centra geven medewerkers van VluchtelingenWerk voorlichting over de asielprocedure en kinderrechten aan groepen kinderen.
  • Deze voorlichting maakt veel los bij de kinderen en er is niet altijd de gelegenheid om alle vragen te behandelen. Gedurende het project gaan we aan de slag met de opzet van kinderspreekuren waar kinderen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek met een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Deze gesprekken hoeven niet altijd over de asielprocedure te gaan, maar ook over bepaalde zorgen over school en familie.

  Ook voor professionals

  Behalve kinderen zijn ook professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen in deze kwetsbare positie, een doelgroep van Tell me more. Zij krijgen de mogelijkheid hun deskundigheid te vergroten en ervaringen uit te wisselen.

  VluchtelingenWerk Nederland
  Unicef
  Defence for Children

  Projectpartners

  De projectpartners zijn: VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF, Defence for Children International en de Kindertelefoon. In het project werken we samen met onder meer het COA en de Vrolijkheid.

  Tell me more wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Vluchtelingenfonds, stichting Kinderpostzegels en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Het project loopt van 1 juli 2013 tot 1 juli 2015.

 • Achtergrond

  In Nederland groeien enkele duizenden kinderen op in azc's en gezinslocaties. Uit het onderzoek 'Kind in Centrum: kinderrechten in asielzoekerscentra' (UNICEF 2009) kwam naar voren dat de omstandigheden waaronder de kinderen opgroeien flink te wensen overlaten.

  Drie knelpunten

  Het onderzoek gaf drie knelpunten aan:

  • kinderen verblijven vaak lang in een azc of gezinslocatie;
  • kinderen moeten vaak meerdere keren verhuizen;
  • kinderen hebben slechte toegang tot informatie.

  Dat geeft onnodige onrust en een machteloos gevoel.

  Daarnaast is er bij professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen in de azc's behoefte aan deskundigheid over omgaan met (kwetsbare) kinderen en aan uitwisseling van kennis en ervaring.

  Succesvolle resultaten

  VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF en Defence for Children hebben vanaf 2011 tot medio 2013 een project uitgevoerd (Tell Me: Informatievoorziening voor kinderen in azc's). In Tell me more bouwen we voort op de succesvolle resultaten van dit project. Verder breiden we de samenwerking uit met de Kindertelefoon en ontplooien we innovatieve activiteiten waarin we de ervaring met Tell me goed kunnen gebruiken.

 • Onze rol
  VluchtelingenWerk Nederland
  Unicef
  Defence for Children
  De Kindertelefoon

  VluchtelingenWerk coördineert de werkzaamheden binnen het project, waarbij we het project uitvoeren met de volgende partners:

  • UNICEF
  • Defence for Children International
  • de Kindertelefoon

  Ook zorgen we in het project voor een goede samenwerking met het COA, de Vrolijkheid en de (basis)scholen in de omgeving van de azc's.

 • Resultaat

  Tell me more loopt van 1 juli 2013 tot 1 juli 2015. Einddoel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in de azc's en gezinslocaties. Ook het verbeteren van de deskundigheid en kennis van de professionals die te maken hebben met deze kinderen is een doel van het project.

  Van interactieve website tot kinderspreekuur

  Aan het eind van het project zijn de volgende resultaten gehaald:

  • Website: er draait een website met actuele informatie, met een chatfunctie (voor de kinderen) en een digitaal kennisforum (voor de professionals).
  • Voorlichting: 1.440 kinderen en jongeren in azc's zijn beter geïnformeerd over de asielprocedure en het asielbeleid in Nederland. Ze hebben een beter beeld over de rechten die ze hebben en voelen zich daardoor minder machteloos.
  • Kinderspreekuur: het kinderspreekuur is ingevoerd op vijftien azc's en gezinslocaties in Nederland.
  • Methodiek: er is een methodiek ontwikkeld waarin wordt vastgelegd wat VluchtelingenWerk in de toekomst gaat doen voor asielzoekerskinderen.
  • Slotbijeenkomst: er is een slotbijeenkomst geweest voor alle betrokkenen

  Website

 • Meer weten?

  Wil je meer weten over Tell me more of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar Alma van Steenbergen via avansteenbergen@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen