Actuele projecten

Hieronder vindt u de projecten waar wij op dit moment mee bezig zijn.

 • Samenspel

  Hoe kun je op een leuke en leerzame manier werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen op een asielzoekerscentrum? Het antwoord op die vraag vonden wij in het project Kind in Harmonie, waarin kinderen een muzikaal programma volgen. Vanwege het grote succes van Kind in Harmonie is er nu een vervolg: Samenspel.

  Tijdens het project Samenspel volgen kinderen in asielzoekerscentra (azc’s) een interactief muziekprogramma. Het lesprogramma wordt afgesloten met een groot concert. De muzieklessen geven de kinderen meer zelfvertrouwen, maar bovenal hebben ze veel lol met elkaar.

  In de regio Midden-Nederland doen de basisscholen op 3 azc's mee. Dat zijn De Wissel van het azc Luttelgeest, De Meander van het azc Leersum en De Vlieger van het azc Dronten.

  Samenspel bestaat uit twee onderdelen: een interactief lesprogramma en een afsluitend concert met een orkest. Leerkrachten worden tijdens het project ondersteund door professionele muziekdocenten. Tijdens de lessen zingen en bewegen de kinderen op muziek. Alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 kunnen meedoen aan het project. Kleuters volgen een deel van het programma.
  Samenwerking

  Het project wordt medegefinancierd met geld van het Europees VluchtelingenfondsHet project Samenspel wordt momenteel uitgevoerd in twaalf asielzoekerscentra. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en nieuwkomers (LOWAN) ondersteunen dit project. Samenspel wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Vluchtelingenfonds.

 • Startbaan

  Veel vluchtelingen hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk Nederland en UAF bundelen hun krachten om deze kloof te dichten. Met het project Startbaan wil VluchtelingenWerk Nederland de komende drie jaar zeshonderd vluchtelingen naar werk begeleiden.

  Het project

  Slechts 36 procent van de vluchtelingen in Nederland heeft een betaalde baan, tegenover 68 procent van de autochtone bevolking. Dat bleek uit de IntegratieBarometer 2012. Tegelijkertijd zullen er in bepaalde sectoren in de nabije toekomst flinke arbeidstekorten ontstaan. Startbaan haakt daarop in.

  Contact met werkgevers

  De eerste stap is het opbouwen van netwerken van relevante werkgevers en werkgeversorganisaties, gemeenten en opleidingscentra. Dit doen we in samenwerking met UWV WERKbedrijf. Samen met de werkgevers inventariseren medewerkers van VluchtelingenWerk in welke sectoren de komende jaren gaten zullen ontstaan, onder andere omdat personeel met pensioen gaat. Regionale arbeidsmarkten zullen daarbij sterk van elkaar verschillen: in de Randstad ontstaan andere tekorten dan bijvoorbeeld in Groningen of in Zeeland.

  Werknemer als mentor

  De tweede stap is contacten leggen met vluchtelingen die begeleid worden bij het vinden van een geschikte baan of opleiding. Speciaal getrainde vrijwilligers starten vervolgens met het intensieve, persoonlijke begeleidingstraject. Als er eenmaal een werkplek is gevonden, wordt gekeken of de vluchteling gekoppeld kan worden aan een werknemer die bijna met pensioen gaat. De werknemer treedt op als mentor, die de vluchteling wegwijs maakt in zowel het vak als de mores van het bedrijf. Zo wordt hij of zij gericht ingewerkt.

  Startbaan wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over het project Startbaan of het als bedrijf ondersteunen? Stuur dan een mail naar Aalsen Everts via aeverts@vwmn.nl of kijk voor meer informatie op de landelijke pagina over Project Startbaan.

 • Taalcoaches

  Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal. Om zelfstandig naar de dokter te kunnen, naar het gemeenteloket, boodschappen te kunnen doen of met je buren te kunnen praten. Hoewel alle vluchtelingen en nieuwkomers een inburgeringscursus volgen met taalles, is dit vaak niet voldoende om de Nederlandse taal écht onder de knie te krijgen. Daarom ondersteunt VluchtelingenWerk vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal met individuele taalondersteuning van taalmaatjes of taalcoaches.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat participatie een positief effect heeft op het verwerven van een nieuwe taal. Het hebben van persoonlijk contact met mensen die het Nederlands goed spreken, is wat dat betreft een eerste stap. Voor vluchtelingen zijn deze contacten niet vanzelfsprekend. In de wijken waar zij een woning krijgen toegewezen ontmoeten ze niet vanzelfsprekend personen die de tijd, vaardigheid of interesse hebben om een bepaalde periode intensief met hen te oefenen met de Nederlandse taal.

  Wekelijks contact

  Tijdens het project Taalcoach oefent een vluchteling met een vrijwillige taalcoach gedurende een half jaar de Nederlandse taal. Ze ontmoeten elkaar wekelijks, meestal in een thuissituatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij datgene waar de vluchteling mee bezig is. Dat kan bijvoorbeeld een lesmethode zijn die wordt gevolgd, maar ook het bespreken van de post, een tv-uitzending, krantenartikelen, kinderboeken, of een telefoongesprek met de woningbouwvereniging. Deze onderwerpen kunnen allemaal gebruikt worden als taaloefening. Er zijn ook taalkoppels die er af en toe samen op uitgaan om in een praktijksituatie te oefenen met taal. De taalcoach kan tevens sociale en maatschappelijke ondersteuning bieden door te helpen met het doornemen van de post, het opzetten van een goede administratie en door samen boodschappen te doen.

  Met het tot stand brengen van een koppeling tussen een taalcoach en een vluchteling, houdt onze begeleiding niet op. Veel taalcoaches hebben behoefte aan contact met andere taalcoaches om inspiratie op te doen over de invulling van de 'lessen'. Ook zijn er regelmatig vragen over de situatie van de vluchteling. Een projectmedewerker, met ondersteuning van vrijwilligers/stagiaires, biedt begeleiding, adviseert over mogelijke doorverwijzingen en volgt op gezette tijden hoe het de koppels vergaat.

  Informeel

  Doordat taalkoppels elkaar meestal in de thuissituatie opzoeken heeft de ontmoeting in hoge mate een informeel karakter. Het directe contact wat deze mensen zo met elkaar hebben is uniek. Soms wordt een taalkoppel vrienden voor het leven, voor andere taalkoppels kan gelden dat het contact eindigt na het project. In ieder geval wordt door het contact een positieve verbinding gemaakt met de Nederlandse samenleving. Integratie komt van twee kanten.

  Taalcoach worden?

  Meer informatie kunt u opvragen bij:

  • Dronten:  Lida Sondermeijer, telefoonnummer 0611032790 of dronten@vwmn.nl

  • De Ronde Venen, Abcoude of Breukelen: Joep van Bergen of Jens Könst, telefoonnummer: 0297-283605 of derondevenen@vwmn.nl

  • Soest: Kitty Vos, telefoonnummer 035-6026053, kvos@vwmn.nl

 • Tell Me

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland is samen met Unicef en Defence for Children het project Tell Me gestart. In dit project vertellen we kinderen in de azc’s over de asielprocedure en het Kinderrechtenverdrag, waardoor ze meer weten over hun rechten en ze zich minder machteloos en onzeker voelen. Bovendien wordt hiermee voldaan aan één van de eisen in het Kinderrechtenverdrag: informatievoorziening. Informatie is belangrijk omdat de kinderen op hun jonge leeftijd vaak al veel vreselijke dingen hebben meegemaakt en ze geen idee hebben van wat hen in Nederland te wachten staat. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Vluchtelingenfonds (EVF), Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Preventieve begeleiding in vluchtelingengezinnen

  Kinderen van vluchtelingengezinnen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. De begeleiding van VluchtelingenWerk is nu vooral gericht op de ouders. Dit project beoogt een kwaliteitsslag te maken in de betrokkenheid van vrijwilligers van VluchtelingenWerk Midden-Nederland bij vluchtelingengezinnen.

  Zorg en aandacht voor kinderen

  Vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn vaak een verbindende schakel tussen deze gezinnen en andere partijen in de samenleving. Vanwege de vaak complexe problematiek en uiteenlopende hulpvragen zijn kinderen niet altijd even goed in beeld. Dit wil echter niet zeggen dat zij geen extra zorg of aandacht nodig hebben. Het komt regelmatig voor dat er pas in een later stadium problemen ontstaan. Vaak hebben vrijwilligers van VluchtelingenWerk dit wel zien aankomen maar waren dan onvoldoende toegerust om hierop te reageren. Hier hopen we dan ook een kwaliteitsslag te maken met dit project.

  Vrijwilligers beter toegerust

  Enerzijds wordt gestreefd naar een verbetering op het preventieve vlak. Zo wordt er meer samenwerking gezocht met scholen en welzijnsinstellingen als centra voor jeugd en gezin. Hiervoor zijn folders ontwikkeld die te bestellen zijn bij VWMN. Anderzijds wordt beoogd dat vrijwilligers meer duidelijkheid hebben over hun rol en zich minder alleen voelen staan in hun dilemma's die zich in de begeleiding van vluchtelingengezinnen voor kunnen doen.

  De kwaliteitsimpuls richt zich op drie terreinen:

  1. Bewustwording van en aandacht voor de mogelijke problematiek bij vluchtelingenjeugd.

  2. Duidelijkheid scheppen over de rol van medewerkers van VluchtelingenWerk in deze situaties

  3. Vanzelfsprekender samenwerking tussen VluchtelingenWerk en ketenpartners (school, CJG, Jeugdzorg, etc.)

  Dit wordt o.a. gerealiseerd via een kennisdossier en een cursus die wordt aangeboden aan de vrijwilligers, waarin de methodiek wordt beschreven.

   Er is voor dit project samengewerkt met Pharos, een kennisinstituut dat op dit vlak veel expertise in huis heeft.

 • Duurzame terugkeer

  In dit project wordt samen met (ex-)asielzoekers gekeken naar de mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen om terug te keren naar het land van herkomst, als blijkt dat legaal verblijf in Nederland op geen enkele wijze haalbaar is. Terugkeer is duurzaam te noemen als er in het land van herkomst voldoende mogelijkheden zijn om veilig te re-integreren waarbij ook de medische, psychische en economische aspecten belicht worden. Samen met de (ex-)asielzoeker worden alle alternatieven in kaart gebracht, van herhaalde aanvragen en terugkeer, tot aanverwante onderwerpen zoals illegaliteit en haar consequenties. Begeleiders worden voor dit doel geschoold.

Deel dit met anderen