Begeleider Asielprocedure

Vrijwillig, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Coevorden, Pekela, het Bildt, Eemsmond, Bellingwedde, Hoogeveen, Midden-Drenthe

Voor de AZC's in Groningen, Friesland en Drenthe zoekt VWNN vrijwilligers voor begeleiding tijdens de asielprocedure. Ook voor Hoogeveen en Oranje!

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • spreekuur houden
  • voorlichting geven
  • overleg met client (indien nodig met behulp van een tolkentelefoon)
  • contact onderhouden met advocaten
  • VluchtVerhaalAnalyses uitvoeren
  • termijnen bewaken
  • luisterend oor bieden
  • teamoverleg

VluchtelingenWerk biedt verschillende cursussen en trainingen om de noodzakelijke kennis over de asielprocedures over te dragen. 

 

De vacature geldt voor: 

Meer gegevens over de locaties vindt u in de lijst Locaties & adressen. (Hoogeveen en Oranje zijn daarin nog niet opgenomen)

 

Algemene informatie over vrijwilligerswerk in de opvanglocaties

Wie is VluchtelingenWerk Nederland?

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, landelijke, breed samengestelde professionele vrijwilligersorganisatie.
VluchtelingenWerk zet zich in voor bescherming van vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke integratie.
VluchtelingenWerk vindt dat mensen die in ons land asiel aanvragen, recht hebben op een humane opvang en een zorgvuldige procedure.

COL Ter Apel (Centrale Ontvangst Locatie)
Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland dient zich direct na aankomst in Nederland persoonlijk te melden. Men wordt hiervoor verwezen naar Ter Apel. (Of luchthaven Schiphol, bestemd voor de reizigers per vliegtuig) en verblijft enkele dagen in COL Ter Apel.
Na deze aanmelding volgt een intake door de VreemdelingenPolitie, een zgn. aanmeldgehoor door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) , en een tbc onderzoek.

Hoge instroom
Momenteel komen er veel mensen naar Nederland om asiel aan te vragen. Dat betekent dat de wachttijden oplopen voordat men aan de asielprocedure kan beginnen. Als gevolg daarvan worden sommige locaties ook gebruikt voor mensen die nog in afwachting zijn van de asielporcedure (=Pre-POL) . De COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) regelt wie naar welke opvangplaats gaat.

Wie net is aangekomen in Nederland heeft vaak geen idee wat hem te wachten staat. Asielzoekers bevinden zich over het algemeen in een stressvolle situatie. VluchtelingenWerk geeft voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)procedures,  rechtsbijstand en advocaten, en de stand van zaken in de asielprocedure. Dit gebeurt zowel collectief als individueel. We beantwoorden alle vragen die mensen hebben daarover, en adviseren over het opvragen van documenten. Indien nodig kunnen wij een telefonische tolk inschakelen. VluchtelingenWerk functioneert daarbij ook als aanspreekpunt, en om door te verwijzen, uitleg te geven, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen.
Zodra iemand is gepland voor de asielprocedure gaat hij naar een POL locatie.

POL (Procedure Opvang Lokatie) Ter Apel
Men verblijft gedurende de asielprocedure in één van de POL Centra in Nederland: bijv. Ter Apel, Wageningen, Gilze, Budel en Uithuizen. In een POL is VluchtelingenWerk o.a. actief met voorlichting over de asielprocedure en vluchtverhaalanalyses. Voor een zorgvuldig verloop van de procedure is goede voorlichting aan de asielzoeker noodzakelijk zodat deze zich grondig kan voorbereiden. Ook is VluchtelingenWerk in een POL-locatie dagelijks beschikbaar als men vragen over de asielprocedure heeft of  als er contact met de de advocaat nodig is.

AC (AanmeldCentrum) Ter Apel (of AC Zevenaar, AC Den Bosch)
In het AC doorloopt de asielzoeker de Algemene Asielprocedure. Elk AC is gekoppeld aan een POL locatie. In het AC wordt door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) beoordeeld of een asielverzoek kanshebbend of kansloos is. De asielzoeker wordt in een "eerste gehoor" ondervraagd over zijn identiteit, nationaliteit en reisroute en in een "nader gehoor" over de inhoud van het vluchtverhaal. Ook bestaat er een "Dublin"-procedure als een ander Europees land verantwoordelijk kan zijn voor de asielaanvraag. Verder spreekt de asielzoeker met zijn advocaat ter voorbereiding of nabespreking van het interview (of gehoor).

AZC
Heeft iemand de asielprocedure in een AC doorlopen dan wordt de asielzoeker overgeplaatst naar een AZC. Afhankelijk van de afloop van de asielprocedure biedt VluchtelingenWerk ook hier een aanbod, variërend van gezinshereniging (indien verblijfsvergunning is afgegeven)  tot begeleiding in afwachting van een definitief antwoord van IND,  tot begeleiding na afwijzing.

 

Vrijwilligers: wie zoekt en wat biedt VluchtelingenWerk?
Werken voor VluchtelingenWerk is boeiend, maar niet altijd gemakkelijk.
Je ontmoet mensen uit alle delen van de wereld, en hoort welke problemen bij iemand aan de orde zijn. Je doet ruime kennis en ervaring op over het beleid in Nederland omtrent asielzoekers en de asielprocedure waarin beslist wordt of en waarom je cliënt wel of niet wordt toegelaten.
En je krijgt te maken met diverse ketenpartners zoals: IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), VP (VreemdelingenPolitie), KMAR (Koninklijke Marechaussee), advocaten, DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek), etc.

Goede sociale vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal zijn van essentieel belang om als vrijwilliger te werken. Een redelijke beheersing van de moderne talen is noodzakelijk. Ook een zekere mate van stressbestendigheid en flexibiliteit kunnen niet gemist worden. Men moet in teamverband kunnen werken en op den duur ook zelfstandig. Wij verwachten van vrijwilligers dat zij affiniteit hebben met de doelgroep. Men dient zich betrokken op te stellen bij elke persoon, maar moet ook weer snel afstand kunnen nemen.

Oog hebben voor relevante details die van belang zijn voor de asielprocedure is essentieel in het werken bij VluchtelingenWerk. Van de gesprekken met cliënten dient een rapportage gemaakt te worden, die kan worden overgedragen aan Vluchtelingenwerk in POL en AC en eventueel aan de advocatuur.

Als vrijwilliger investeert men naar keuze 1 of 2 dagen per week, van 9.00-16.30 uur.
Een juridische (voor)opleiding is niet noodzakelijk, VluchtelingenWerk verzorgt relevante cursusdagen en trainingen.
Je werkt in een prettige werksfeer in een actief team, per dag zijn er op elke locatie diverse vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam.

VluchtelingenWerk betaalt een reiskostenvergoeding: openbaar vervoer (2e klas).  Per auto bedraagt de km vergoeding 0,30 cent, maximaal 60 km woon-werk enkele reis. De vrijwilligers worden in hun werk ondersteund door beroepskrachten.

 

Deel dit met anderen