Over VluchtelingenWerk Limburg

VluchtelingenWerk Limburg wil een brugfunctie vervullen tussen de vluchteling en de samenleving. Ons streven is de hoogst haalbare participatie van de vluchteling door maatschappelijke ondersteuning te verlenen. We willen draagvlak creëren en versterken door de omgeving te informeren en voorlichtingen te geven.

Doelstelling

VluchtelingenWerk Limburg heeft ten doel het zich, op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen en overige vreemdelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in Limburg, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.Werkgebied Het werkgebied betreft de provincie Limburg. Het bestuur propageert en stimuleert deelname van Vluchtelingenwerkgroepen uit de gehele provincie en streeft naar provinciale dekking.

Uitgangspunten

VluchtelingenWerk Limburg is een vrijwilligersorganisatie met een beperkte, maar wezenlijke ondersteuning door betaalde professionals. VluchtelingenWerk Limburg is lid van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Zij conformeert zich aan de daar uitgestippelde beleidslijnen (inhoudelijk, gedragscode, registratie en verantwoording, financiële controle). Zij oefent daar invloed op uit via het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Gehandeld wordt conform afspraken met subsidiënten.

Activiteiten

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in een zestal kerntaken:

  • Juridische ondersteuning tijdens de asielprocedure en verblijf
  • Begeleiding en ondersteuning bij huisvesting, integratie en participatie
  • Informatiedienstverlening voor cliënten en partners
  • Draagvlakverbreding in het politieke en maatschappelijke veld
  • Belangenbehartiging door beleidsbeïnvloeding van de lokale en regionale politiek
  • Begeleiding en ondersteuning cliënten bij vrijwillige terugkeer

Werkgebied

Het werkgebied betreft de provincie Limburg. Het bestuur propageert en stimuleert deelname van Vluchtelingenwerkgroepen uit de gehele provincie en streeft naar provinciale dekking.

Organisatie

Stichting VluchtelingenWerk Limburg is in wezen een vrijwilligersorganisatie, ondersteund door betaalde professionals. VluchtelingenWerk Limburg volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening.

De Stichting bestaat uit het bestuur, directie, bedrijfsbureau, regiofuncties en centrale/decentrale locaties in Limburg.

De leden van het bestuur zijn:
F.G.J.M. Beckers, voorzitter
J. Kleijnen, secretaris
H.J.M. Brouns, penningmeester
W.M.G.A. de Jong-Boeters, bestuurslid
J.G.F. Kaijser, bestuurslid
M.S. Kortenhorst, bestuurslid
F.H.A.N. Lambriks, bestuurslid
J.A.M. Lamers, bestuurslid
J. Paris, bestuurslid

 

Certificaten / ANBI

       

 

 

 

 

 

VluchtelingenWerk Limburg is als ANBI organisatie erkend. Giften en donaties aan ons zijn hiermee fiscaal aftrekbaar.

Het fiscale nummer van onze organisatie is 818.519.435.L01

 

 

Meer informatie

Deel dit met anderen