Over VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Kernwaarden van de organisatie: Onafhankelijk, betrokken en deskundig / Verbindend naar de samenleving / No-nonsense en non-profit

 • Missie en visie

  Missie

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) heeft de ambitie om ook in 2014:

  1. op te komen voor en mee te werken aan een rechtvaardige en eerlijke asielprocedure in de AZC’s;
  2. vluchtelingen die woonachtig zijn in één van de bij VWNN aangesloten gemeenten te ondersteunen bij hun integratie/inburgering;
  3. asielzoekers die van de Nederlandse overheid geen verblijfsvergunning krijgen te ondersteunen bij het nemen van eigen beslissingen over hun toekomst, waarbij terugkeer naar land van herkomst expliciet wordt besproken.

  Visie

  VWNN wil voor haar doelgroep een doorgaande leef- en leerlijn mogelijk maken, van aankomst in
  Nederland tot toekomst en zelfstandigheid. Daarbij is ondersteuning nodig:

  • tijdens de asielprocedure op juridisch gebied;
  • tijdens het integratieproces bestaat deze uit maatschappelijke begeleiding en ondersteuning bij inburgering en arbeidsparticipatie;
  • als de toekomst niet in Nederland ligt, hebben onze medewerkers de expertise om (uitgeprocedeerde) asielzoekers te adviseren bij het maken van eigen keuzes tijdens het proces van terugkeer;
  • verschillende projecten van VWNN dragen bij aan deze doorgaande leef- en leerlijn.

  Alle activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op voorlichting en empowerment om de zelfregie van
  onze klanten te versterken.

 • Organogrammen

   

   

   

   

   

   

 • Bestuur

  Bestuur VluchtelingenWerk Noord-Nederland

   

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een Stichting. Het hoogste orgaan van de Stichting is het bestuur. Het bestuur is een orgaan bestaande uit personen voor wie de functie een nevenfunctie is en die daarvoor niet worden bezoldigd. Het bestuur heeft wettelijk gezien de bestuurlijke verantwoordelijkheden en is daarop aanspreekbaar. Het bestuur heeft er voor gekozen om het gros van haar taken te delegeren aan de titulaire directie. Het bestuur blijft verantwoordelijk en ziet toe op de uitvoering daarvan. Het bestuur is een zogenaamd 'toezichthoudend bestuur'. Het bestuur voert haar taken uit op basis van de statuten. Tevens heeft het bestuur besloten om de 'Code Goed Bestuur voor Goede Doelen' (juni 2005) te volgen.

  Downloads: Statuten

  Downloads: Code Goed Bestuur

   

  __________________________________________________

   

  In Memoriam Ad van der Ham

  Tot ons verdriet is ons bestuurslid Ad van der Ham (secretaris, vice-voorzitter en afgevaardigde Verenigingsraad VWN)  op 13 april in zijn woonplaats Drachten op 64-jarige leeftijd overleden. Ad kreeg kanker en is slechts korte tijd ziek geweest.

  In augustus 2011  trad Ad aan als bestuurslid. Hij bleek al snel een betrokken bestuurder te zijn, dit liet hij merken door op werkbezoek te gaan op diverse locaties van VWNN en altijd aanwezig te zijn op medewerkersdagen en personeelsbijeenkomsten.  Hij wilde geïnformeerd worden over het werk in de praktijk, op de werkvloer en wilde ervaringen uitwisselen met vrijwilligers. Hij was aanwezig op onze laatste personeelsbijeenkomst in december in Groningen.

   

  Ad heeft indirect veel voor asielzoekers en vluchtelingen betekent. Ad was een mensenmens en dat hebben we zeer in hem gewaardeerd.

  __________________________________________________

  De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  1) Bert Wassink (voorzitter)
  Aanvangsdatum: 28 maart 2011
  Aftredend: 31 maart 2015

  Bert is wethouder bij de gemeente Aa en Hunze.

  Nevenfuncties:
  Voorzitter Algemene Bezwaarschriften Commissie Gemeente
  Groningen

   

  2) Harry ter Veen (penningmeester)

  Aanvangsdatum: 1 januari 2009
  Aftredend: 31-12-2016 (2e termijn)
  (Voorheen lid van het bestuur van VluchtelingenWerk Drenthe)
  Harry is tot en met 1 juni 2005 partner bij Deloitte geweest. Hij geeft nu nog af en toe financieel advies.

  Nevenfuncties:
  a) Voorzitter van de Raad van Commissarissen NVO Holding te Groningen
  b) Lid van de Raad van Toezicht van Centrale Huisartsendienst Drenthe te Assen
  c) Lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Drenthe te Assen d) Penningmeester Zwembad Aqualaren te Zuidlaren
  e) Voorzitter Kerkrentmeesters Laarkerk Zuidlaren

  3) Luuk Feenstra (lid)
  Aanvangsdatum: 1 januari 2009
  Aftredend: 31-12-2016 (2e termijn)
  (Voorheen lid van het bestuur VluchtelingenWerk Provincie Groningen.)

  Luuk is Business Unit Controller bij de Nederlandse Gasunie NV.

  Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties

   

  4) Marja Janssens (lid)
  Aanvangsdatum: 1 januari 2009
  Aftredend: 31-12-2016  (2e termijn)
  (Voorheen lid van het bestuur van VluchtelingenWerk Drenthe)

  Marja is teammanager STAMM

  Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties

   

  5) Daan Beltman (lid)

  Aanvangsdatum: 19 december 2011
  Aftredend: 31 december 2015

  Daan is redacteur / onderzoeker bij de RUG en VUA

  Nevenfuncties: geen relevante nevenfunties

   

  6) Liane Voerman (lid)

  Aanvangsdatum: 16 juli 2012

  Aftredend: 31 juli 2016
  Liane is Universitair Docent aan de RUG, vakgebied Bedrijfskunde en Marketing

  Nevenfuncties: geen relevante nevenfuncties

 • Managementteam

  Mevr. Christine Hillemans (directeur)
  Christine is 7 februari 2013 benoemd als directeur en volgt daarmee Klaas Harink op.
  Zij is sinds september 2003 werkzaam bij VluchtelingenWerk, tot 1 januari 2009 als directeur van Vluchtelingenwerk Drenthe en daarna tot februari 2013 als manager Integratie van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

  Taakverdeling management:

  Christine Hillemans: Integratie; projecten die onder integratie vallen; directeurstaken

   

  Nevenfuncties:
  1. Vice-voorzitter van de WMO-raad te Slochteren
  2. Voorzitter Vrouwennetwerk Provincie Groningen

   

  Het mandaat van de directeur is vastgelegd in het directiestatuut, deze is hier te downloaden.

   

  Dhr. Ger Meijer (manager Projectontwikkeling en Innovatie )
  Ger is sinds 8 jaar werkzaam bij VluchtelingenWerk. Hij is begonnen als waarnemend directeur bij de afdeling Overijssel en daarna als directeur van VluchtelingenWerk provincie Groningen. Vanaf 1 januari 2009 is Ger manager Projecten en Innovatie en is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe projecten, innovatieactiviteiten en de aansturing van een aantal projecten. Met ingang van 7 februari 2013 valt ook de afdeling Asiel onder de verantwoordelijkheid van Ger.

  Na het vertrek van voormalig directeur Klaas Harink, naar De Verre Naasten per 1 januari 2013, was Ger interim directeur tot de benoeming van collega Christine Hillemans voor de directeursfunctie.

  Taakverdeling management:

  Ger Meijer: Projecten en Innovatie; Asiel; projecten die onder asiel vallen

  Nevenfuncties: neemt zitting in het nieuwe programma beleidsbepalend orgaan van de nieuwe regionale omroep IRTV Groningen.

  De leden van het Managementteam zijn als volgt te bereiken:

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland
  Postbus 70212
  9704 AE Groningen

  telefoon 050-5757290
  fax 050-5757299

  Christine Hillemans: chillemans@vwnn.nl
  Ger Meijer: gmeijer@vwnn.nl  / 06-47695502
   

 • Klachtenregeling

   
  VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft twee klachtenreglementen:

  Voor externen (cliënt, subsidiënt, etc.) ingeval iemand een klacht heeft over de dienstverlening van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.
  Download: publieksfolder

  Download: reglement

  Voor internen (betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiaires) ingeval een medewerker een klacht heeft inzake bejegening, pesten, (seksuele) intimidatie, etc.
  Download: medewerkersfolder
  Download: reglement

  Naast het indienen van een klacht, is het ook mogelijk om slechts een melding te doen, in het geval men (extern) ontevreden is over de dienstverlening van VluchtelingenWerk.

  Of (intern) als er sprake is van ongewenst gedrag van medewerkers.

  Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de vertrouwenspersonen.

  Een klacht, melding of verzoek om bemiddeling worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een melding of verzoek om bemiddeling richt u aan de vertrouwenspersonen, een klacht aan de klachtencommissie.

  De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via

  vertrouwenspersoon@vwnn.nl

  of
  VluchtelingenWerk Noord-Nederland
  Vertrouwenspersoon

  Postbus 70212
  9704 AE Groningen

  De klachtencommissie is te bereiken via
  klachtencommissie@vwnn.nl

  of
  VluchtelingenWerk Noord-Nederland
  Klachtencommissie

  Postbus 70212
  9704 AE Groningen

  Leden van de klachtencommissie:
  • dhr. A. (Ate) Alkema
  • dhr. H. (Hans) van Raamsdonk

  . mevr. (Gerdien) Auf dem Brinke

   

  Vertrouwenspersonen / bemiddelaars:
  • Marianne Dijkhuizen

  • Ankie Ellen

    

   

   

     

   

 • Privacy Reglement

   
  Belangrijke uitgangspunten voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens  zijn dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en persoonsgegevens alleen verder mogen worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  Uitwerking hiervan voor VluchtelingenWerk vindt u in het Privacy Reglement. De volledige tekst is hier te downloaden.

  Hoofdpunten uit de Privacyregeling voor VluchtelingenWerk:

  Cliëntgegevens worden slechts verwerkt indien de client ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Dat wil zeggen dat de toestemming niet schriftelijk hoeft te zijn, maar wel buiten twijfel. De client moet zijn wil in vrijheid hebben geuit, niet onder druk van de omstandigheden. VWNN maakt bij de start van de asielprocedure gebruik een schriftelijke verklaringen van de client.

  Persoonsgegevens: als gegevens informatie bevatten over een persoon en die persoon indentificeerbar is, dan is sprake van persoonsgegevens. (bv naam, adres, geboortedatum, banknummer).

  Bijzondere persoongegevens geven informatie over iemands: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of sexuele leven. VluchtelingeWerk mag deze gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van de client verwerken.

  Gegevens worden ingevoerd in een geautomatiseerd Client Volg Systeem en documenten en dossiers worden bewaard in afgesloten archiefkasten.

  Voor elke medewerker geldt een geheimhoudingsplicht, hiervoor wordt een schriftelijke  verklaring overlegd. Deze maakt ook algemeen onderdeel uit van de Gedragscode voor alle medewerkers van VluchtelingenWerk.

  VluchtelingenWerk geeft geen persoonsgegevens door naar een land buiten de Europese Unie.                                 

  De medewerker van VluchtelingenWerk informeert de cliënt op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen en manieren waarop de gegevens worden verwerkt. De cliënt heeft recht op inzage en recht op correctie.

  Na beeindiging van de begeleidingsrelatie, worden de gegevens nog maximaal vijf jaar bewaard. Bij vergunning verlening bepaalde tijd en bij een naturalisatie aanvraag kunnen oude gegevens weer nodig zijn.

  Artikelen in het Privacy Reglement
  1. Begripsbepaling
  2. Reikwijdte van het reglement
  3. Beheer van cliëntgegevens
  4. Doelstellingen gegevensverwerkingen
  5. Verwerking van cliëntgegevens
  6. Soorten van opgenomen gegevens en de wijze van verkrijging
  7. Gebruik van cliëntgegevens
  8. Toegang tot cliëntgegevens
  9. Verstrekking cliëntgegevens
  10. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie
  11. Beveiliging
  12. Technische werkzaamheden
  13. Geheimhouding
  14. Informatieplicht
  15. Rechten van de cliënt
  16. Recht op informatie
  17. Recht op inzage
  18. Recht op correctie, verbetering, aanvulling, verwijdering en - of afscherming
  19. Recht van verzet
  20. Verwijdering van opgenomen cliëntgegevens
  21. Klachtenprocedure

  De in het reglement genoemde bijlagen zijn bestemd voor interne informatie en gebruik en als zodanig hier niet van toepassing.

 • Vrijwilligersraad

   
  De Vrijwilligersraad (VR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers van VWNN. De Vrijwilligersraad vergadert tenminste 4 keer per jaar om zaken te bespreken, die de vrijwilligers aangaan.
  Naast deze interne bespreking is er eveneens 4 keer per jaar overleg met de directie van VWNN. De Vrijwilligersraad heeft het zogenaamde recht op informatie (b.v. over het gevoerde en te voeren beleid), recht van instemming (b.v. als er nieuwe vrijwilligertaken ontstaan) en recht van advies (b.v als de organisatie van VWNN zou wijzigen).

  Heeft u opmerkingen, vragen of ideeën met een gemeenschappelijk belang, dan kunt u deze voorleggen aan de VR. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van de VR.

  Als er ter plaatse geen vertegenwoordiger is, kunt u mailen naar vrijwilligersraad@vwnn.nl. De VR bespreekt uw opmerking, vraag of idee, na intern overleg, zo nodig met de directie van VWNN.

  Het vrijwilligersraad reglement vindt u hier.

  In de voorzomer van 2014 heeft een aantal leden van de VR afscheid genomen.
  De nu (juli 2014) nog actieve VR-leden zijn:

  Joop Thijen interem voorzitter, Joop geeft voorlichting in Ter Apel en taalondersteuning in Winschoten

  Peter Monen, Peter werkt bij Integratie in Zuid-oost Friesland

 • Ondernemingsraad

   
  De OR van VluchtelingenWerk Noord-Nederland: een kennismaking

  Een OR heeft boeiende taken: bevorderen van werkoverleg in het bedrijf, bevorderen van verantwoord beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden, advies geven over de bedrijfsvoering en reorganisaties, behandelen van instemmingsverzoeken over personeelsbeleid, de algemene gang van zaken in het bedrijf bespreken, adviseren over financieel en economisch beleid. Ook heeft de OR een toezichtfunctie waar het gaat om uitvoering van wettelijke maatregelen, naleving van de CAO, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en voorkomen van discriminatie.

  In de afgelopen periode is de OR vooral bezig geweest met de personeelsontwikkelingen in de nieuw ontstane organisatie. Er is regelmatig contact tussen de OR en de directeur en er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur. De leden van de OR zullen zich verder laten scholen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

  De OR bestaat uit de volgende leden
  Jaap Vellenga, voorzitter (Integratie Zuid-West Friesland)  jvellenga@vwnn.nl
  Mamadou Congo, lid (Integratie Groningen en Drenthe)  mcongo@vwnn.nl
  Elizabeth Tjerkstra, lid (azc Sint Annaparochie)  etjerkstra@vwnn.nl

 • Klankbordgroep

   
  De Klankbordgroep is een overleggroep van oud-vluchtelingen, die regelmatig bijeenkomt met de directie van VWNN.

  VWNN toetst hiermee haar beleid en wijze van uitvoering bij de doelgroep.

   

 • Gedragscode VluchtelingenWerk Nederland

  Alle medewerkers van VluchtelingenWerk Noord-Nederland kennen de landelijke gedragscode en werken volgens deze code.

  U kunt de code via deze link downloaden en lezen.

Deel dit met anderen