Belangenbehartiging: aandacht vragen bij overheid en politiek

VluchtelingenWerk is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Wat doen we om het beleid te beïnvloeden en de positie van vluchtelingen te verbeteren?

Inzet voor beter beleid

VluchtelingenWerk vindt dat alle vluchtelingen en asielzoekers recht hebben op een eerlijke asielprocedure, goede opvang en - als zij niet mogen blijven - op een veilige en duurzame terugkeer. Vluchtelingen die mogen blijven, moeten de kans krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Daarom zetten we ons ook in bij gezinshereniging, toegang tot geschikte huisvesting, inburgering, onderwijs/scholing en werk. Dit zijn belangrijke aspecten voor de duurzame bescherming van vluchtelingen in Nederland.

Aandacht vragen bij overheid en politiek

We vragen op de volgende manieren aandacht voor vluchtelingen om de positie van asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren:

  • aankaarten van knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving bij overheid en politiek;
  • voorstellen doen voor beter beleid;
  • reageren op wetsvoorstellen;
  • de rechter vragen om de uitleg van wetgeving te toetsen;
  • input leveren voor zogeheten ‘schaduwrapportages’ over de toepassing van internationale verdragen in Nederland. Dit doen we voor onder andere de Raad van Europa, het Committee Against Torture en het Human Rights Committee;
  • onderzoek doen naar het Nederlandse asielsysteem en de integratie van vluchtelingen en de resultaten publiceren we onder andere in Asiel- en IntegratieBarometers;
  • we werken soms ook samen met andere organisaties, zoals ECRE, UNHCR, Amnesty International, het UAF, de VNG en kinderrechtenorganisaties zoals Defence for Children en Unicef.

Voorbeeld: maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen blijft bestaan, mede dankzij onze stevige lobby. Zo hebben we onder meer gesprekken met Kamerleden gevoerd, werkbezoeken georganiseerd voor ambtenaren en politici zodat ze een indruk kregen van de noodzaak van maatschappelijke begeleiding, in de media ons geluid laten horen, brieven naar de Kamer gestuurd met onze reactie op het wetsvoorstel en een persbericht uitgebracht met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Door invoering van de nieuwe Wet Inburgering dreigde namelijk de financiering van deze belangrijke ondersteuning van vluchtelingen in 2013 helemaal te verdwijnen.

Meer informatie

Deel dit met anderen