Colofon

Copyright VluchtelingenWerk Nederland 2013

Vragen over de inhoud van de website: info@vluchtelingenwerk.nl

Opmerkingen over de website: webmaster@vluchtelingenwerk.nl

Als je een storing of andere fout constateert, wil je ons dit mailen? Dank je wel!

Ontwerp

Sabel Online, Bilthoven

Technische realisatie

Wowww!, Groningen

  • Privacyverklaring

    Persoonsgegevens verstuurd via webformulieren worden slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor een bezoeker deze kenbaar maakt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dit doel.

  • Disclaimer

    Op deze site is informatie te vinden over VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. VluchtelingenWerk Nederland geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert VluchtelingenWerk Nederland dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden. VluchtelingenWerk Nederland is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van VluchtelingenWerk Nederland.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal VluchtelingenWerk Nederland aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van VluchtelingenWerk Nederland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. VluchtelingenWerk Nederland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

    VluchtelingenWerk Nederland kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

Deel dit met anderen